ظـــــــاهــــــــراً

ظاهراً

همه چیز خوب و پرفکت است

نه خانی آمده و نه خانی رفته

نه غمی بوده و نه غمی مانده

نه ناراحت شده ام نه ناراحت کرده ام

نه دلی داشته ونه دلی داده ام

همه چیز بروفق مراد است

روزگار به زیبایی طی میشود

زندگی ام سرشار از عشق است

همیشه خندانم

وجودم مملو از امیداست

باشور وشوق ادامه میدهم

وهر روز بهتر از دیروز

اما

فقط

ظــــــــــــــــاهـــــــــــــــــراً

(رهوار بیغوله)


منبع این نوشته : منبع