به نام من(داریوش اقبالی)

ببین تمام من شدی
اوج صـــــــــدای من شدی
بت منی‌، شکستمت
وقتی‌ خدای من شدی 


ببین به یک نگاه تو
تمام من خراب شد
چه کردی با سراب من
که قطره قطره آب شد


به مـــــــــاه بوسه میزنم
به کوه تکیه می‌کنم
به من نگاه کن ببین
به عشق تو چه می‌کنم؟


منو به دست من بکش
به نام من گنــــــــــــــاه کن
اگر من اشتباهتم
همیشه اشتباه کن


نگو به من گناه تو
به پای من حساب نیست
که از تو آرزوی من
به جز همین عذاب نیست


هنوز می‌‌پرستمت
هنوز مــــــــــــاه من تویی
هنوز مومنم به این
تنها گناه من تویی


به مــــــــــــاه بوسه میزنم....


منبع این نوشته : منبع